W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu 艣wiadczenia Pa艅stwu us艂ug na najwy偶szym poziomie, w spos贸b dostosowany do Pa艅stwa indywidualnych potrzeb i preferencji, w celu emisji mo偶liwie indywidualnie przygotowanej reklamy. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawie艅 dotycz膮cych cookies oznacza, 偶e b臋d膮 one zamieszczane w Pa艅stwa urz膮dzeniu ko艅cowym. Mo偶ecie Pa艅stwo dokona膰 w ka偶dym czasie zmiany ustawie艅 dotycz膮cych przechowywania i uzyskiwania dost臋pu do cookies przy pomocy ustawie艅 przegl膮darki lub urz膮dzenia ko艅cowego, z kt贸rych Pa艅stwo korzystacie.
Zamknij

Strona g艂贸wna » Oferta » Warunki dostawy i realizacji

Klauzula informacyjna (obowi膮zek informacyjny)

Zgodnie z art. 13 og贸lnego rozporz膮dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w imieniu administratora, sp贸艂ki VITROSZLIF Sp. z o.o. z siedzib膮 w Cz臋stochowie przy ul. B贸r 67/73a , NIP: 573-23-05-782  wpisanej do Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS: 0000128083, telefon: 34/363-32-38, e-mail: biuro@vitroszlif.com.pl, informuj臋, i偶:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest sp贸艂ka VITROSZLIF Sp. z o.o. z siedzib膮 w Cz臋stochowie przy ul. B贸r 67/73a , NIP: 573-23-05-782  wpisana do Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS: 0000128083, telefon: 34/363-32-38, e-mail: biuro@vitroszlif.com.pl

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b臋d膮 w celu:

 • zawarcia, wykonania i kontynuacji um贸w kupna/sprzeda偶y towar贸w i us艂ug oferowanych przez administratora
 • wykonania ci膮偶膮cych na administratorze obowi膮zk贸w prawnych (w szczeg贸lno艣ci: wystawianie i przechowywanie faktur/dokument贸w sprzeda偶y i innych dokument贸w ksi臋gowych, rozpatrywanie reklamacji)
 • ustalenia, obrony i dochodzenia roszcze艅
 • marketingu bezpo艣redniego
 • tworzenia zestawie艅 analiz i statystyk (na potrzeby wewn臋trzne administratora)
 • weryfikacji wiarygodno艣ci p艂atniczej
 • wsparcia obs艂ugi
 • szeroko poj臋tej wsp贸艂pracy handlowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub art. 9 ust. 1 oraz ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j - og贸lnego rozporz膮dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) - og贸lnego rozporz膮dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., przetwarzanie jest niezb臋dne do cel贸w wynikaj膮cych z prawnie uzasadnionych interes贸w realizowanych przez administratora lub przez stron臋 trzeci膮 鈥 w zakresie monitoringu wizyjnego w obiektach administratora.

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mog膮 by膰/b臋d膮: Poczta Polska, firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniaj膮ce wsparcie IT dla administratora, partnerzy handlowi administratora (w zakresie podj臋cia rozm贸w handlowych w celu kontynuacji umowy licencji).

5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane b臋d膮 przez okres adekwatny i nie d艂u偶szy od okres贸w zgodnych z aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa w poszczeg贸lnych obszarach przetwarzania danych osobowych.

6. Posiada Pani/Pan prawo do: 偶膮dania od administratora dost臋pu do danych osobowych; sprostowania, usuni臋cia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofni臋cia zgody w dowolnym momencie.

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -  Prezesa   Urz臋du   Ochrony   Danych   Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, i偶 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.

8. Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednak偶e niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora mo偶e skutkowa膰 niewykonaniem umowy. W pozosta艂ych przypadkach opiera si臋 na dobrowolnej zgodzie osoby udost臋pniaj膮cej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczeg贸lno艣ci og贸lnego rozporz膮dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. - RODO), jednak偶e niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora mo偶e skutkowa膰 niemo偶liwo艣ci膮 wykonania umowy.

9. Pana/Pani dane nie b臋d膮 poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

 

 

OG脫LNE WARUNKI SPRZEDA呕Y
obowi膮zuj膮ce w umowach cywilnych zawieranych przez
VITROSZLIF SP.ZO.O.

 1. Niniejsze Og贸lne Warunki Sprzeda偶y (zwanej dalej OWS) okre艣laj膮 zasady zawierania um贸w sprzeda偶y towar贸w, kt贸rych producentem i sprzedawc膮 jest Vitroszlif Sp.zo.o. ul.B贸r 67/73a 42-200 Cz臋stochowa(Polska), OWS stanowi integraln膮 cz臋艣膰 wszelkich cywilnych um贸w sprzeda偶y zawieranych przez Vitroszlif.
 2. OWS s膮 dost臋pne dla Kupuj膮cego przed zawarciem umowy w formie pisemnej w siedzibie Vitroszlif oraz na stronie internetowej www.vitroszlif.com.pl
 3. Niniejsze OWS w spos贸b wy艂膮czny reguluj膮 prawa i obowi膮zki stron umowy sprzeda偶y z udzia艂em Vitroszlif, wy艂膮czenie lub zmiana OWS wymaga formy pisemnej umowy stron pod rygorem niewa偶no艣ci.
 4. Definicje termin贸w zawartych w Og贸lnych Warunkach Sprzeda偶y :

a. Sprzedaj膮cy 鈥揤itroszlif Sp. z o.o., ul. B贸r 67/73a, Cz臋stochowa, NIP: 573-23-05-782, KRS nr 00000128083
b. Kupuj膮cy - osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej oraz osoba fizyczna prowadz膮ca dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 lub konsument (osoba fizyczna zawieraj膮ca umow臋 niezwi膮zan膮 bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮).
c. Termin p艂atno艣ci - dzie艅 w kt贸rym nale偶no艣膰 za towar staje si臋 wymagalna.
d. Towar 鈥 rzeczy ruchome oferowane przez Vitroszlif
e. Zam贸wienie - o艣wiadczenie z艂o偶one przez Kupuj膮cego na pi艣mie i dostarczone Vitroszlif, zawieraj膮cej: nazw臋 zamawianego towaru, ilo艣膰 towaru, pe艂ne dane Kupuj膮cego, niezb臋dne dla prawid艂owej identyfikacji Kupuj膮cego takie jak : nazwa , forma prowadzonej dzia艂alno艣ci, numer ewidencji zawieraj膮cej wpis o prowadzonej dzia艂alno艣ci , numer identyfikacji podatkowej VAT, oczekiwany termin realizacji zam贸wienia, spos贸b i miejsce odbioru towaru.
f. Potwierdzenie - pisemne o艣wiadczenie Sprzedaj膮cego o akceptacji zam贸wienia, zawieraj膮ce potwierdzenie wskazanych w zam贸wieniu lub ustalonych w drodze negocjacji warunk贸w realizacji zam贸wienia. Integraln膮 cz臋艣ci膮 potwierdzenia s膮 szkice i rysunki techniczne w rozumieniu pkt. 7.
g. Szkice i rysunki wykonawcze 鈥 rysunki na podstawie kt贸rych mo偶na ustali膰 istotne szczeg贸艂y techniczne wykonania zam贸wienia w szczeg贸lno艣ci takie jak wymiary , kierunki i sposoby otwarcia drzwi lub okien.

 1. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Vitroszlif, katalogach, broszurach, ulotkach, reklamach i innych publikacjach - nie stanowi膮 oferty w rozumieniu przepis贸w Kodeksu Cywilnego, nawet w przypadku umieszczenia na nich ceny , kt贸r膮 w tym przypadku nale偶y traktowa膰 jako element informacji o towarze .
 2. Warunkiem skutecznego zawarcia umowy jest z艂o偶enie zam贸wienia przez Kupuj膮cego oraz pisemne zaakceptowanie przygotowanego przez Sprzedaj膮cego potwierdzenia zam贸wienia w formie ustalonej przez strony. Strony wykluczaj膮 mo偶liwo艣膰 sk艂adania zam贸wienia lub jego zmiany jak r贸wnie偶 potwierdzenia zam贸wienia w formie ustnej.
 3. Brak pisemnego potwierdzenia zam贸wienia oznacza ,i偶 do zawarcia umowy nie dosz艂o.
 4. Zmiana lub rezygnacja z zam贸wienia przez kontrahenta wymaga pisemnej zgody Vitroszlif, kt贸ra mo偶e by膰 uzale偶niona od przyj臋cia przez kupuj膮cego obowi膮zku wyr贸wnania poniesionych przez Vitroszlif koszt贸w realizacji zam贸wienia.
 5. Nie wykonanie zam贸wienia przez Vitroszlif z powodu wyst膮pienia si艂y wy偶szej takiej jak wyj膮tkowe warunki atmosferyczne wp艂ywaj膮ce na mo偶liwo艣膰 prowadzenia dzia艂alno艣ci produkcyjnej, po偶ar, strajk i powszechne, zmiana przepis贸w celnych lub importowych w tym w szczeg贸lno艣ci ograniczenia w obrocie handlowym z niekt贸rymi krajami lub obszarami geograficznymi, wstrzymanie transferu dewiz, ograniczenia energetyczne , zwalnia Vitroszlif z odpowiedzialno艣ci z tytu艂u niewykonania lub nienale偶ytego wykonania umowy.
 6. Ceny podawane przez Vitroszlif s膮 zawsze cenami netto, do kt贸rych zostanie doliczony podatek od towar贸w i us艂ug wed艂ug stawek obowi膮zuj膮cych w dniu wystawienia faktury.
 7. Przy braku odmiennych uzgodnie艅 obowi膮zuj膮 zasady wysy艂ki lub odbioru okre艣lone w umowie w standardowym opakowaniu towar贸w Vitroszlif.
 8. Za dzie艅 zap艂aty uznaje si臋 dzie艅 zaksi臋gowania wp艂aty na rachunku bankowym Vitroszlif, podanym na fakturze, albo dzie艅 zap艂aty got贸wk膮.
 9. Nieuregulowanie nale偶no艣ci w terminie okre艣lonym na fakturze upowa偶nia Vitroszlif w przypadku realizacji zam贸wienia z wielokrotn膮 dostaw膮 do wstrzymana dostaw towar贸w oraz wstrzymania realizacji przyj臋tych zam贸wie艅 bez 偶adnych konsekwencji prawnych.
 10. Zg艂oszenie reklamacji nie zwalnia kupuj膮cego z obowi膮zku dokonania p艂atno艣ci za towar w terminie ustalonym w potwierdzeniu zam贸wienia.
 11. Je偶eli kupuj膮cy nie odbierze towaru w uzgodnionym terminie lub o艣wiadczy ,偶e w tym terminie nie b臋dzie m贸g艂 towaru odebra膰, Sprzedaj膮cemu przys艂uguje prawo do obci膮偶enia Kupuj膮cego zrycza艂towanymi kosztami z tego tytu艂u. Je偶eli op贸藕nienie w odbiorze towaru przekracza 30 dni roboczych lub je偶eli Kupuj膮cy odmawia przyj臋cia towaru, Kupuj膮cy zostanie obci膮偶ony kosztami poniesionymi przez Vitroszlif z tego tytu艂u.
 12. Kupuj膮cy ma bezwzgl臋dny obowi膮zek niezw艂ocznie przy odbiorze towaru, nie p贸藕niej ni偶 w dniu dostawy, w ka偶dym przypadku przed monta偶em, dokona膰 szczeg贸艂owego sprawdzenia zgodno艣ci dostarczonego towaru z zam贸wieniem tak w zakresie ilo艣ciowym i wad widocznych (p臋kni臋cia szyby, profilu, zadrapania i inne uszkodzenia mechaniczne) jak r贸wnie偶 w zakresie sprawdzenia wymiar贸w zewn臋trznych. Sprzedaj膮cy nie ponosi odpowiedzialno艣ci za ewentualny monta偶 wyrob贸w bez sprawdzenia jako艣ci i zgodno艣ci z umow膮.
 13. Wszelkie zastrze偶enia co do jako艣ci towaru Kupuj膮cy ma obowi膮zek pod rygorem utraty uprawnie艅 odszkodowawczych zg艂osi膰 pisemnie listem poleconym do Vitroszlif w ci膮gu 3 dni roboczych od daty odbioru.
 14. Sprzedaj膮cy zastrzega sobie prawo w艂asno艣ci sprzedanego towaru do chwili pe艂nej zap艂aty bez wzgl臋du na miejsce sk艂adowania lub zamontowania.
 15. W stosunku do innych kupuj膮cych ni偶 konsument , odpowiedzialno艣膰 Vitroszlif z tytu艂u r臋kojmi zostaje wy艂膮czona. Na obj臋ty umow膮 towar Vitroszlif udziela gwarancji zgodnie z warunkami gwarancji umieszczonymi na stronie www.vitroszlif.com.pl
 16. Prawem w艂a艣ciwym dla realizacji um贸w do kt贸rych zastosowanie ma OSW jest prawo polskie a miejscem rozstrzygania spor贸w s膮 s膮dy powszechne w艂a艣ciwe wed艂ug siedziby Vitroszlif.
 17. Niniejsze warunki sprzeda偶y w stosunku do konsument贸w pozostaj膮 w mocy o ile nie s膮 sprzeczne z przepisami bezwzgl臋dnie obowi膮zuj膮cymi dotycz膮cymi sprzeda偶y konsumenckiej.


Copyright © by Vitroszlif. All rights reserved. Created by DeCoy